El present avís legal regula l’ús del lloc web www.suecaturisme.org (d’ara en avant lloc web) de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sueca amb CIF P4623700D i domicili en la plaça de l’Ajuntament, 17 – 46410 Sueca (València), d’ara en avant: Sueca Turisme, amb el seu correu operatiu: suecaturisme@gmail.com i telèfon: 96 203 91 50.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Sueca Turisme amb les persones usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en este lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

En concret, la Llei orgànica 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

Les persones usuàries queden informades, i accepten, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Sueca Turisme o qualsevol dels seus distribuïdors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Sueca Turisme i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Sueca Turisme.

RESERVA DE DRETS

Sueca Turisme podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l’estructura, disseny web, així com qualsevol informació continguda en la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d’accés o fins i tot d’ús de la web de manera unilateral i sense previ avís sense que això done lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique reconeixement de cap responsabilitat.

Sueca Turisme es reserva el dret per a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Sueca Turisme no atorga cap garantia ni es fa responsable pels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que es poguera derivar de:

– La falta de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.

– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

– La falta d’utilitat, adequació o validesa de la web, serveis i continguts a fi de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.

– L’ús negligent o il·lícit de la web en general que no respecten les normes definides en el present avís legal, a la bona fe i orde públic.

– Errors.

– La present web se centra en la promoció i informació dels productes oferits en este. Sueca Turisme es compromet a respectar la veracitat de les dades.

Respecte a l’existència d’errors o imprecisions en el lloc web i pel fet que els continguts han sigut redactats d’acord amb la bona fe, seran esmenats per Sueca Turisme com més prompte millor i tan prompte com es tinga coneixement d’això.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

La web pot incloure links o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts situats fora de suecaturisme.org que són propietat de tercers.

A fi de proporcionar major informació a l’usuari suecaturisme.org utilitza estos enllaços. Com que són completament aliens a Sueca Turisme, esta no es responsabilitza en cap cas de les esmentades pàgines web i dels seus continguts ni de les conseqüències que puga implicar a l’usuari l’accés a estos enllaços.

Així mateix, Sueca Turisme només autoritza terceres persones interessades a establir enllaços des de les seues pàgines web sempre que complisquen amb les obligacions establides en el present avís legal.

Particularment l’enllaç ha de possibilitar que la web es mostre íntegrament dins de la pantalla del navegador sense que els continguts es mostren a través de marcs o frames. No obstant això, Sueca Turisme es reserva el dret a exigir a estes terceres persones que retiren immediatament els enllaços cap al lloc web quan així ho estime convenient.

L’establiment d’un enllaç no implicarà en cap cas l’existència de relacions entre terceres persones i Sueca Turisme, ni el coneixement i acceptació per part de Sueca Turisme, dels serveis i continguts oferits en esta pàgina web.

Sueca Turisme no assumix cap mena de responsabilitat, pels danys i perjuís de tota classe que pogueren derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes etc., oferits en les webs que no són gestionades per Sueca Turisme.

Aquelles persones que es proposen establir enllaços entre la seua pàgina web i esta web, hauran d’observar i complir les condicions següents:

– No serà necessària autorització prèvia quan l’enllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Sueca Turisme.

– No es crearan “marcs” (frames) amb les pàgines web ni sobre la pàgina web de Sueca Turisme.

– No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o ofensives sobre Sueca Turisme, els seus empleats o col·laboradors, les persones que es relacionen en la pàgina per qualsevol motiu, les persones usuàries de la pàgina o els continguts subministrats.

– No es declararà ni es donarà a entendre que Sueca Turisme ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferits o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’establix l’enllaç.

– La pàgina web en la qual s’establisca l’enllaç només podrà contindre l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’enllaç.

– La pàgina web en la qual s’establisca l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

XARXES SOCIALS

La present web utilitzarà les xarxes socials i comunitats virtuals que s’utilitzaran com a mitjans de comunicació i promoció dels productes i serveis de Sueca Turisme.

Els objectius específics a través dels quals s’usen estos mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis de Sueca Turisme.

Respecte a la informació dels continguts de les xarxes socials, Sueca Turisme no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualització de la informació subministrada a través d’estes.

Els continguts establits en les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no es responsabilitza de les decisions preses per les persones usuàries a partir d’estes, ni dels danys i perjuís produïts en les persones usuàries o en tercers amb base en esta informació.

Sueca Turisme procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l’esmena d’errors en dades rebudes, així com en l’administració dels llocs, i possibilitarà que terceres persones usuàries puguen reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguen a vore amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destinen les anteriors xarxes socials i comunitats.

En estos casos, Sueca Turisme, com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota informació que no s’ajuste a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, malgrat la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.

S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats dels quals la web fa ús per als objectius anteriorment descrits requerix d’un servei/subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació. Sueca Turisme no pot en cap moment responsabilitzar-se de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament d’estes i, per tant, no pot impedir la seua suspensió, cancel·lació o inaccessibilitat per causes alienes a Sueca Turisme. Sueca Turisme no es responsabilitzarà dels danys o perjuís que patisquen les persones usuàries per motius que provinguen de fallades o desconnexions en les xarxes socials, i que puguen produir pèrdues d’informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació o amb caràcter previ.

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l’accés a enllaços i altres pàgines web.

Tenint en compte la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Sueca Turisme actua com a prestador de serveis d’intermediació, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la seua il·licitud i no haja actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si l’usuari considera que algun dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li-ho a Sueca Turisme a través del mail, que procedirà diligentment a retirar estos enllaços. Sueca Turisme en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferits en els llocs enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seua il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.